top of page

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för KFC Holding AB samt innefattar dotter bolagen Tages Konditori & Kök
AB, Edenbos AB och Oense AB.

Din personliga integritet är viktig för KFC Holding AB (”KFC”) och våra dotterbolag Tages Konditori & Kök 556435-3331 (”Tages”), Edenbos AB 559048-8804 (”Edenbos”) och Oense AB 559458-8732 (”Oense”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 

I den utsträckning som krävs:

För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.

För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.

För att fråga dig om Tages Konditori och Kök AB, Edenbos AB och Oense AB och din upplevelse av oss.

För att skapa och underhålla ett kundkonto.

För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

 

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Där kan du läsa om vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

KFC Holding AB med organisationsnummer 559087–2833 är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter till detta bolag är även Tages Konditori & Kök 556435-3331, Edenbos AB 559048-8804 och Oense AB 559458-8732.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@tages.se. Vår adress är Frösövägen 32, 832 43 Frösön.

 

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Tages, Edenbos och Oense. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig i marknadsföra våra produkter gentemot dig. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 

För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.

För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.

Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA?

KFC Holding AB med tillhörande dotterbolag Tages, Edenbos och Oense behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer KFC Holding AB att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå. KFC Holding AB kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt. Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter.

 

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

 

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

 

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att KFC Holding AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.

 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet). I denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

 

Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och

Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från KFC Holding AB till en annan dataansvarig.

 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellen kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.

 

Behandling för att hantera recensioner

 

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?     Vilka personuppgifter behandlar vi?       Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? För att skicka e-postmeddelanden som ber dig om recensioner efter ditt köp. Ditt namn, din e-postadress och dina orderdetaljer. Vårt berättigade intresse är att kontakta dig med en förfrågan att betygsätta eller recensera ditt köp och din upplevelse för att förbättra framtida upplevelser för dig och andra kunder. Tills vi har skickat vår förfrågan till dig.

 

 

Behandling för att hantera ditt kundkonto

För att hantera ditt kundkonto behandlar vi dina personuppgifter för utförandet av vårt kontrakt med dig. Om du inte förser oss med personuppgifter för detta syfte kan vi inte förse dig med ditt kundkonto.

 

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?     Vilka personuppgifter behandlar vi?       Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?

För att hantera ditt kundkonto som du har skapat. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vår integritetspolicy. Det inkluderar också behandling för att vidta säkerhetsåtgärder gällande ditt konto.                  Ditt namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, cookies och IP-adress, användarnamn och leveransadress.            Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt, för att förse dig med ett konto när du har bestämt dig för att ha ett konto. Behandling för att skicka uppdateringar av vår integritetspolicy till dig är nödvändigt för att följa lagar och regler. Vi lagrar dina personuppgifter tills du ber oss att ta bort ditt konto. 

 

Behandling för att kommunicera nyheter, inspiration och relevanta erbjudanden till dig.

 

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?     Vilka personuppgifter behandlar vi?       Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?

För att på begäran skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig samt för att skicka marknadsföring till dig som har genomfört ett köp. Din e-postadress och köphistorik. När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Om du har valt att få nyhetsbrev och relevanta erbjudanden kommer vi skicka dom tills du avregistrerar från våra nyhetsbrev.

 

För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter. Din e-postadress, cookies och IP-adress. När du har gjort ett köp behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att skicka relevant direktmarknadsföring. Detta gör vi bara om du gjort ett köp och inte invänt mot att ta emot marknadsföring           Om vi skickar nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse skickar vi sådan marknadsföring i två (2) år om du inte motsätter dig att få marknadsföring dessförinnan.

Vårt berättigade intresse är att använda dina personliga uppgifter för direktmarknadsföring och att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas från när du valt att registrera dig för att ta emot marknadsföring från oss (2) år om du inte motsätter dig vår marknadsföring innan. Vi gör bara detta ifall du har valt att ta emot marknadsföring från oss.

                       

För att publicera en recension som du har valt att skriva för att göra kundupplevelsen transparent för våra besökare samt för att marknadsföra vårt varumärke till potentiella kunder. Ditt namn och informationen som du har lämnat i din recension. Vårt berättigade intresse är att publicera recensionen som du har skrivit och delat på en recensions-plattform. Fram tills att du tar bort recensionen från recensions-plattformen.

 

HUR HAR VI BEDÖMT INTRESSEAVVÄGNINGEN NÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE?

 

För vissa ändamål behandlar KFC, Edenbos, Tages och Oense dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter anges i början av denna integritetspolicy.

 

Denna integritetspolicy uppdaterades av KFC Holding AB men innefattar även följande dotter bolag Tages Konditori & Kök 556435-3331 Edenbos AB 559048-8804 (”Edenbos”) och Oense AB 559458-8732 (”Oense”) 11/04 2024.

bottom of page